Agenda

  • Dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni: Avond-4-daagse
  • Zondag 23 juni: Openlucht kerkdienst
  • Donderdag 27 juni: Bezoek Fries Landbouwmuseum werkgroep UVV/PKN
  • Donderdag 27 juni: Lezing over HSP

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Wirdum Online