Agenda

  • Donderdag 22 augustus: Foarmerke
  • Vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus: Dorpsfeest
  • Vrijdag 23 augustus: De kat in de kelder door Nut en Nocht
  • Vrijdag 13 september: Vertrek W3 Fietsklassieker

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Informatie Tuorkefretter

Abonnementen en advertenties

Rob Broersma G. Emersontrjitte 12 Wirdum

db.wurdum.swichum@gmail.com


Redactieadres

Legedyk 16 Wirdum

Kopij voor de 1e van de maand mailen naar tuorkepost@hotmail.com


Redactie

Sietze Vlieg

Alwien de Boer (lid dorpsbelang)

Ralph Ferwerda

Wytske Hoekstra

Hendrik Hiemstra (lay-out)