Je bent hier: Home / Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyreglement van dorpsbelang Wirdum-Swichum
Welke gegevens van onze bezoekers slaan wij op, waarom en hoe gaan wij met die gegevens om?

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Dorpsbelang Wirdum-Swichum, gevestigd aan, George Emersonstrjitte 20 9088 BE Wirdum, KvK 40001081, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dorpsbelang Wirdum-Swichum is te bereiken via db.wurdum.swichum@gmail.com

Persoonsgegevens
Dorpsbelang Wirdum-Swichum verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens voor de doorlopende machtiging wanneer u lid wilt worden.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie en telefonisch

Wie beheert deze ledenlijst

 • De lijst wordt beheerd door de ledenadministratie en wordt alleen gebruikt door het bestuur en de ledenadministratie voor het ophalen van de contributie. Er wordt aan derden geen inzage gegeven van deze gegevens. Dorpsbewoners kunnen wel hun eigen gegevens ter controle opvragen. Dit opvragen kan bij de ledenadministratie.
 • Vrijwilligers die het bestuur ondersteunen, bv het bezorgen van de Tuorkefretters, krijgen instructie over hoe om te gaan met de voor hun noodzakelijke gegevens.

De plichten van dorpsbelang Wirdum-Swichum

Dorpsbelang Wirdum-Swichum is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet dorpsbelang Wirdum-Swichum als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
 • Registreren van lidmaatschap
 • Inschrijving als vrijwilliger.
 • Vastleggen van hulpvraag.
 • Het afhandelen van uw betaling wanneer u lid van ons dorpsbelang wilt worden.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit gebeurt bij het aanmelden voor het lidmaatschap, bij het automatisch incassoformulier en via de website.
 • Alle leden van dorpsbelang Wirdum-Swichum hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Dorpsbelang Wirdum-Swichum zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die wij verzamelen:. Deze termijn geldt voor:
 • Inschrijving als lid.
 • In verband met de fiscale bewaarplicht moeten wij onze administratie rondom lidmaatschappen 7 jaar bewaren.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een mail kenbaar maken aan dorpsbelang Wirdum-Swichum.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Dorpsbelang Wirdum-Swichum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Dan gaat dorpsbelang Wirdum-Swichum hierover graag met u in gesprek.

Website
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers.
Alle afbeeldingen op onze site zijn zelfgemaakt of het zijn rechtenvrije foto’s.

Cookies
Dorpsbelang Wirdum-Swichum gebruikt alleen een analytische cookie die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze analytische cookie geeft ons inzicht over hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina’s worden bekeken. Deze cookie houdt deze gegevens op een geanonimiseerde wijze bij en is op geen enkele wijze terug te leiden naar een specifieke bezoeker of IP adres. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat te doen als er een datalek wordt vermoed
In alle gevallen waarbij een datalek wordt vermoed dient de beheerder van de gegevens op de hoogte gebracht te worden. Deze zal de impact van het lek bepalen middels de Autoriteit Persoonsgegevens en de hierbij behorende acties uitvoeren.