Agenda

  • Donderdag 22 augustus: Foarmerke
  • Vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus: Dorpsfeest
  • Vrijdag 23 augustus: De kat in de kelder door Nut en Nocht
  • Vrijdag 13 september: Vertrek W3 Fietsklassieker

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Links