Agenda

  • Dinsdag 23 april: Jaarvergadering UVV
  • Woensdag 24 en donderdag 25 april: Suikerbroodactie de brassband
  • Zaterdag 27 april: Jeu de Boules
  • Zaterdag 4 mei: Dodenherdenking

Melle Mol

Lorem

Dat ynformaasjeboard hat neffes my ek net safolle te fertellen. As falt der yn Wurdum en Swichum neat te belibjen?

Bedrijven en diensten

Ledenlijst de Schakel 31 maart 2015