Je bent hier: Home / Zwemstrandje en zes uiteenlopende pitches

Zwemstrandje en zes uiteenlopende pitches

Tijdens de tweede netwerkavond op 22 februari werden zes pitches gegeven. Daarnaast vroegen de
bewoners nabij het zwemstrandje om ‘meedenkers’.
De zwemplek aan de Wirdumervaart voorziet in een duidelijke behoefte. Het is een plek voor vertier
voor jong en oud. De buurt noemt de zwemplek fantastisch, maar ervaart er ook overlast van. Met
name van de wat oudere jeugd. Daarmee zijn inmiddels ook verschillende gesprekken geweest, gaf
Jeffrey Booi aan. Namens de buurt deed hij een oproep voor mensen die willen meedenken over een
alternatieve zwemplek voor de oudere jeugd. ‘Het zwemstrandje moet niet weg, maar we zoeken naar
een alternatief’, aldus Booi. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het bruggetje over de Wirdumervaart aan
het eind van de Grienedyk.
In de nieuwe opzet van Dorpsbelang kunnen clubs en verenigingen die graag een bijdrage willen, dat
eens per kwartaal tijdens de netwerkavond naar voren brengen in een pitch. Daarbij wordt kort uiteen
gezet waarom men een bijdrage wil. Wat het belang ervan is en aan welk gedrag wordt gedacht.
Wanneer iedereen zijn verzoek naar voren heeft gebracht, wordt bij hand opteken geteld of er
draagvlak is voor een verzoek of niet. Tijdens de tweede netwerkavond van 22 februari waren er zes
van dit soort pitches.

Ouderensoos
De eerste pitch was van UVV/PKN. Zij organiseren al meer dan 15 jaar eens per maand een gezellige
middag voor dorpsbewoners. Sinds de Fikarij onderdak biedt aan vluchtelingen uit de Oekraïne, wordt
voor die middag uitgeweken naar de kantine van WWS. Daarvoor wordt huur betaald; het gebruik van
de Fikarij was om niets. Deelnemers aan een gezellige middag betalen € 5 per keer, maar in de
huidige situatie kunnen daarvan niet alle kosten worden betaald, geeft Alie Kalsbeek aan. UVV/PKN
hebben een tekort van € 500. Het verzoek om een financiële bijdrage wordt door de aanwezigen
gesteund.

Nieuwe speeltoestellen
De tweede pitch is van Sjoukje Kalsbeek, directeur van de Dorpsskoalle. Het schoolplein is 10 tot 12
jaar geleden opnieuw ingericht en nu toe aan een opknapbeurt. Er zijn toestellen versleten en de
schooljeugd heeft aangegeven graag een voetbalkooi te willen. Die kan op de plek komen waar tot
voor kort het noodgebouw stond. Alle nieuw aan te schaffen spullen, kunnen met een toekomstige
verhuizing van de school mee naar de nieuwe locatie. Kalsbeek geeft aan dat de school tegels en het
groenonderhoud bekostigd krijgt, maar de speeltoestellen niet. De beraamde kosten zijn € 20.000. Er
worden subsidies aangevraagd en de leerlingen hebben via een sponsorloop zelf al € 3.500
opgehaald. Ondernemersvereniging De Schakel heeft een bijdrage toegezegd en de aanwezigen
tijdens de netwerkavond geven fiat voor een bijdrage van Doprsbelang.

Dorpsfeest
De feestcommissie vraagt en bijdrage voor het dorpsfeest. En kan daarop rekenen. De bijdrage wordt
ingezet voor kinderspelletjes en het betaalbaar houden van entree en bier.

Dierenweide
Het bestuur van de Dierenweide wil het hekwerk om het terrein graag doortrekken tot aan de
Wirdumervaart. Op ludieke wijze schoven zij hun man met de gouden handen – Willem Sonnema –
naar voren. Die verzet bij de dierenweide niet alleen veel werk, maar beschikt ook over een groot
netwerk, waardoor betaalbaar aan materiaal kan worden gekomen. De dierenweide heeft extra kosten
gehad voor onder andere de dierenarts en de reserves van de stichting zijn nog niet groot genoeg om
alles daaruit te kunnen te betalen. De aanwezigen geven groen licht voor een bijdrage aan de
Dierenweide, die naast geld ook vrijwilligers kan gebruiken. “Die zijn broodnodig” , zegt bestuurslid
Geertje Talsma.

W3-fietstocht
Ook de organisatie van de W3 – de jaarlijkse fietstocht van het Friese Wirdum, naar het Duitse Wirdum
en via het Groningse Wirdum terug naar huis – verzorgt een pitch. Naast het bieden van een sportieve
uitdaging, wil de tocht – voor Wirdumers en niet-Wirdumers – bijdragen aan saamhorigheid. De
fietstocht is in 2023 weer een tweedaagse, schetst Hilde Spithost en vindt plaats in het weekend van 1
en 2 september. Net als voorgaande jaren worden er op vier zondagen proeftrainingen georganiseerd.
Jaarlijks doen een 30 tot 35 fietsers mee aan de tocht. Zij betalen hun eigen reis- en verblijfkosten. En
daar hoeft, zo blijkt tijdens het stemmen, niet een bijdrage vanuit het dorp bij.

Brassband
De laatste pitch is van de brassband. De brassband speelt in de derde divisie. Het ‘korps’ doet mee
aan muziekprojecten en ondersteunt in Wirdum en Swichum muzikaal tal van activiteiten. Genoemd
worden onder andere de intocht van Sinterklaas, Sint Maarten, kerkdiensten en de jaarlijkse
oecumenische dienst van de PKN-kerk en de RK-kerk in Wytgaard. Verschillende instrumenten van
de brassband, geeft Janet Scheepsma aan, zijn aan vernieuwing toe. ‘Ze zijn aan slijtage onderhevig’
en de aanwezigen geven groen licht voor een financiële bijdrage.
Dorpsbelang heeft op het moment dat de kopij voor de Tuorkefretter moet worden ingeleverd nog niet
vergaderd. De bijdrage die de verschillende pitches ontvangen, is daardoor nog niet vastgesteld. De
clubs en verenigingen krijgen te zijner tijd hierover persoonlijk bericht.

Dorpsbelang Wirdum – Swichum