Watervergunning WF-439429 tijdelijk stremmen van de Wurdumer Feart ter hoogte van perceel Huizum sectie K met perceelnummer 232 te Leeuwarden

Je bent hier: Home / Watervergunning WF-439429 tijdelijk stremmen van de Wurdumer Feart ter hoogte van perceel Huizum sectie K met perceelnummer 232 te Leeuwarden

Watervergunning WF-439429 tijdelijk stremmen van de Wurdumer Feart ter hoogte van perceel Huizum sectie K met perceelnummer 232 te Leeuwarden

Op 4 oktober 2023 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een watervergunning verleend aan Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden, voor het tijdelijk stremmen van de Wurdumer Feart ter hoogte van het perceel Huizum sectie K met perceelnummer 232 te Leeuwarden, in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

De watervergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de dag na de publicatie tot 6 weken later ter inzage in het kantoor van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden. Na het maken van een telefonische afspraak kunt u de stukken op kantoor inzien, tel. 058 2922222.

Informatie

Voor nadere informatie over deze watervergunning kunt u contact opnemen met met ons klantcontactcentrum op tel. 058 2922222 of e-mailadres: info@wetterskipfryslan.nl

Bezwaar

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

  • uw naam en adres;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken en Eigendomsbeheer van Wetterskip Fryslân, tel. 058 2922222.