Je bent hier: Home / Verslag Netwerkbijeenkomst Dorpsbelang van 13 maart

Verslag Netwerkbijeenkomst Dorpsbelang van 13 maart

Opening
Sjors Hempenius heet iedereen welkom. Er zijn 48 dorpsbewoners aanwezig.

Presentatie door Bert van Geel
Bert van Geel alias Bert Natuur houdt een presentatie over de wonderlijke natuur rondom het huis. De gemiddelde Nederlander is verkeerd geïnformeerd en heeft geen kennis van de natuur. Zijn oproep: als je planten koopt, koop dan inheemse.

Tijdens de presentatie van Bert Natuur deed burgemeester Buma de netwerkbijeenkomst aan. Een bliksembezoek, want de burgemeester ging ook nog op bezoek bij een Oekraïense familie in Wirdum. Burgemeester Buma complimenteerde Wirdum met de wijze waarop inwoners bijvoorbeeld tijdens een netwerkbijeenkomst met elkaar in gesprek gaan over ideeën en initiatieven die de leefbaarheid in het dorp vergroten. ‘De gemeente Leeuwarden heeft 130.000 inwoners, maar de gemeente wordt gemaakt door de dorpen.’ Ook stond de burgemeester nog kort stil bij de historie van Wirdum, die zo mooi gevangen is in het boek van Jochem Hoekstra en Wieger en Sietze Bloem. Onlangs nam de burgemeester daar het eerste exemplaar van in ontvangst.

Pitches
1. Piet Sizoo pitcht voor de dodenherdenking op 4 mei. Daar zijn jaarlijks een 200 mensen bij aanwezig. In Wirdum is een oorlogsgraf van de Gemenebest. Het monument is geadopteerd door de Dorpsskoalle. Het 4 mei comité zorgt voor een invulling van de avond die begint om half 8. Het comité vraagt geld voor de krans die in Wirdum wordt gelegd op het graf van de gesneuvelde piloten en voor de graven van de heren Bosma en Andringa, die zijn gestorven door dwangarbeid in Duitsland. Wytgaard draagt 150 euro bij. Uit het dorpenbudget wordt een bijdrage gevraagd van 250 euro. Er gaat een bijdrage aan het koor, naar de kerk voor de nazit en iemand die de last post blaast. Sizoo merkt verder op dat het 4 mei comité jaarlijks een bijdrage krijgt voor de organisatie en hij hoopt dat hier niet jaarlijks voor hoeft te worden gepicht.

2. W3-bestuur (Ralf Ferwerda en Ditmer Lesterhuis en Leoni Bouma) pitcht voor een fietsevenement op de 1e zaterdag in juni. In 2024 wordt voor de 10e keer gefietst van het Friese Wirdum, via het Groningse Wirdum naar het Duitse Wirdum en weer terug. Om het tweede lustrum extra luister bij te zetten wordt zaterdag 1 juni een fietsevenement georganiseerd waaraan het hele dorp kan meedoen. Er is die dag voor elk wat wils. Voor deze dag vraagt het W3-bestuur een bijdrage van 250 euro.

3. Onder de noemer ‘Foarut nei it ferline’ pitcht Hannie Schuurman voor Ledlampen in het kerkje van Swichum. ‘De ondernemersvereniging heeft mij geholpen om de buitenverlichting in het led te krijgen. Ik wil dat ook graag binnen, omdat dat een enorme besparing oplevert’, schetst Hannie Schuurman. Binnen hangen twaalf lampen van 100 Wat en acht lampen van 75 Watt. Het vervangen van de lampen voor Led kost 350 euro Daarnaast wil Hannie graag investeren in muurarmaturen met een historische uitstraling die passen bij de sfeer van het kerkje. Daar vraagt ze een bijdrage voor van 300 euro.

4. Jaap de Kroon spreekt namens de Jeu de Boulesbaan. Iedereen kent het Franse spel en kan het spelen. Het is leuk, gezellig en het wordt buiten gespeeld. Het is een sociaal gebeuren. Een activiteit zonder belemmeringen voor jong en oud.

5. Eltsenien nei Buten hebben Hester Wolters en Jaap de Kroon gevraagd om Jeu de Boule in Wirdum nieuw leven in te blazen. In oktober en februari organiseerden zij een succesvolle activiteit, maar de staat van de baan was slecht. In februari is besloten om de toplaag er af te halen. Doel is mensen stimuleren om een potje Jeu de Boule te gaan spelen, maar het gaat er ook om dat mensen zelf het initiatief nemen om het spel te gaan spelen. ‘Wie het spel gaat spelen, steunt daarmee ook de Golle als die open is’, aldus De Kroon. Omdat het dorpshuis financieel niet ruim bij kas zit, wordt een beroep gedaan op het dorpenbudget. Voor het aanbrengen van een nieuwe toplaag wordt 650 euro gevraagd. Het verwijderen van de oude laag is belangeloos gedaan door Jeroen Tiemersma.

Voortgang MFC
Johan Kruger ligt de laatste stand van zaken toe met betrekking tot de Multi Functionele Accommodatie: ‘Samen met aantal werkgroepen zijn we aan de slag geweest en daar zijn een groot aantal adviezen uit voort gekomen. Die zijn besproken met de stuurgroep en bij dat overleg sloot ook de gemeente aan. Op 14 maart hebben wij ambtelijk overleg met de gemeente en eind van de maand met portefeuillehouders wethouder woningen en wethouder sport. Dat overleg wordt 14 maart voor besproken. Dorpenwethouder Abel Reitsma is erg onder de druk is van wat er al is gebeurd. De MFC is een live time kans voor Wirdum.

Update Blauleech
Uitwerkingsplan fase 2 & 3: de gemeente weet inmiddels welke geluidswerende maatregelingen nodig zijn om de eerder gemaakte afspraken na te komen. Dit betekent dat het uitwerkingsplan op route kan worden gezet naar het college. Martijn Koekoek gaat er van uit dat het college van B & W het uitwerkingsplan in april behandeld. Hij laat dat nog weten. Wanneer dat inderdaag het geval is, betekent dit dat voor de zomer enkele kavels aan de zuidkant van het plan in de verkoop kunnen worden gebracht. Daarnaast is WoonFriesland druk bezig met de voorbereidingen van haar bouwblok. Binnenkort komt er ook meer duidelijkheid wanneer die bouw start.

Woonrijp maken fase 1: De aanbestedingsprocedure voor het selecteren van een aannemer loopt. Half mei zullen de werkzaamheden beginnen zodat voor de zomer alles klaar is. Twee weken voor de start zullen bewoners geïnformeerd worden.

Verkoop laatste kavels/woningen fase 1: Koekoek heeft gebeld met de ontwikkelaar Notebomer en zij geven aan dat ze nog aan het rekenen zijn. Ook daar verwacht Koekoek binnenkort meer duidelijkheid over.

Rondvraag
Tegen alle pitches is ja gezegd.