Agenda

  • Maand juli: Expositie beelden, schilderijen en mozaïek
  • Donderdag 25 juli: Theeschenkerij UVV/PKN
  • Donderdag 22 augustus: Foarmerke
  • Vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus: Dorpsfeest

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang november 2018

Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang november 2018

Deze maand staat het thema Duurzaamheid op de agenda. Alle inwoners van Wirdum en Swichum hebben hierover een enquête ontvangen.

Huis-aan-huis

De Tuorkefretter wordt deze maand huis-aan-huis bezorgd. Er zijn twee mooie redenen om dit te doen:

  1. Het combineren met een enquête over duurzaamheid
  2. Mensen die geen abonnee zijn (opnieuw) informeren over de activiteiten van dorpsbelang en de Tuorkefretter.

We beginnen met het laatste.

Dorpsbelang en de Tuorkefretter

De vereniging Dorpsbelang Wirdum-Swichum komt op voor alles wat met het dorp te maken heeft. Dat gaat om de inrichting en voorzieningen van onze beide dorpen en het bijbehorende buitengebied. Ook proberen we het sociale en culturele leven binnen de dorpen te steunen. Dat doen we door soms te adviseren en mee te denken maar ook door financieel te ondersteunen. Voor wat dit laatste betreft: dit kunnen we doen als het gaat om activiteiten die van algemeen belang zijn en passen bij onze Dorpenvisie.

De Dorpenvisie staat op onze website. Zie wirdum-swichum.nl/dorpenvisie. De dorpenvisie is binnenkort aan vernieuwing toe en mocht je interesse hebben om daar voor input te leveren dan houden we ons van harte aanbevolen.

Wat doet dorpsbelang?

Dorpsbelang vergadert elke eerste maandag van de maand in MFC De Golle. We beginnen deze vergadering met een “spreekuur” (van 19:30 tot 20 uur) voor de bewoners. In dit spreekuur ben je van harte welkom voor het ter tafel brengen van suggesties, verbeteringen of een probleem waar je tegenaan loopt. Ook als je voor een te organiseren activiteit een bijdrage wilt aanvragen, kun je hier terecht.

Als lid van Dorpsbelang krijg je elke maand (behalve in de vakanties) ook het dorpsbulletin oftewel de Tuorkefretter. Dat kost slechts € 16,- per jaar. Ben je nog geen lid en wel geïnteresseerd, mail dan naar db.wurdum.swichum@gmail.com

Trouwens, voor het komend jaar zijn er mooie kansen om in het bestuur van dorpsbelang te komen. Er zijn enkele zittende bestuursleden die graag het stokje doorgeven. Heb je zin of wil je eens vernemen hoe dat gaat, neem dan contact met ons op of kom eens langs.

Enquête over duurzame energie

Weet je wat je energieverbruik is? En wat dat kost? Is het je bekend dat die kosten alleen maar toenemen? Zou je daar iets in willen veranderen? Allemaal vragen om over na te denken. Ook om voor de toekomst klaar te zijn. Dat doet ook de werkgroep Duurzaam Wirdum-Swichum (en Wytgaard). De werkgroep wil zoveel mogelijk dorpsgenoten hierbij betrekken. Daarom doen we als eerste stap een enquête om te peilen waar behoefte aan is en waar kansen liggen.

In het vroege voorjaar zijn al bij geïnteresseerden zogenaamde warmtescans gemaakt van de huizen. Met die opnames konden we tips geven over verbetering van de isolerende werking. Voor veel huishoudens geldt dat er nog winst is te halen door de woning beter te isoleren én om meer energiezuinig te zijn. Iets korter onder de douche, de kachel wat lager, een spaar- of ledlamp etc. etc. Het ligt allemaal zo voor de hand maar het blijkt vaak lastig om ingesleten gedrag te wijzigen. Toch zal het helpen om het energieverbruik en je kosten te verminderen.

Daarnaast is het nodig dat we meer duurzame energie benutten. Steeds meer dorpen (Garyp, IJlst, Baard, Ee etc.) hebben een energiecoöperatie die zich inspant voor zonne-energie of windenergie. De coöperaties organiseren duurzame energieprojecten met voldoende draagvlak waar voordeel in zit voor de deelnemers. Ben je als coöperatie aangesloten bij Noordelijk Lokaal Duurzaam dan keert NLD de winst uit. Zo las ik dat NLD inmiddels zo’n € 300.000,- heeft uitgekeerd aan de deelnemende coöperaties. Dat lijkt ook interessant voor ons dorp. Mee doen kan door mee te werken, financieel deel te nemen of klant te worden.

Wat vind JIJ belangrijk? Dat wil de werkgroep graag weten. Iedereen wordt dan ook verzocht om de bijgevoegde enquête in te vullen. In de week van 25 – 30 november wordt de enquête opgehaald.

Hoe meer mensen reageren, hoe beter het is.

Nieuwe dorpsentree vanaf Swichum

Eind oktober is de nieuwe dorpsentree opgeleverd. De versmalling en verhoging ter plaatse van het bord ‘Wirdum’ zal er hopelijk toe bijdragen dat er minder snel gereden gaat worden. Het is nu heel duidelijk dat binnen de bebouwde kom 30 km/u als snelheidsregime geldt. Bovendien, en dat zal misschien even wennen zijn, de fietsers maken nu ook deel uit van de rijweg. Een extra reden om voorzichtig te zijn. Voor iedereen.

Zwemplek bij Pastorijsingel

Na alle voorbereidingen is de officiële vergunning aangevraagd.

Wirdum en Wytgaard weer te vinden

Na lange tijd zijn we vanaf Leeuwarden over de rijksweg weer duidelijk vindbaar. Rijkswaterstaat heeft in oktober een nieuw bord geplaatst. Het is te hopen dat deze beter bestand is tegen storm.

We blijven nog bij Rijkswaterstaat aandringen op het plaatsen van 100 km borden op de autoweg ter hoogte van Wirdum.

Namens dorpsbelang,

Johan Kruiger