Je bent hier: Home / Nieuws Dorpsbelang oktober

Nieuws Dorpsbelang oktober

Afgelopen maandag 25 september is er wederom een netwerkbijeenkomst geweest van Dorpsbelang met een goede opkomst. Die talrijk aanwezig van bewoners van Wirdum en Swichum ervaren wij als bestuur zeer positief. Het geeft aan dat er belangstelling is voor zaken die ons allemaal aangaan. De gemeente Leeuwarden was ook goed vertegenwoordigd: wethouder Abel Reitsma, dorpenmanager Jennifer Batteram en Martijn Koekkoek, die de aanwezigen meenam in de plannen van de nieuwbouw in Wirdum. De onlangs van de gemeente Leeuwarden ontvangen tekeningen van de kavels aan
Blauwleech, die beschikbaar komen dit jaar, zijn op de site van Dorpsbelang te vinden. De Dierenweide gaf een korte presentatie met aansluitend een verzoek voor financiële ondersteuning vanuit het dorpenbudget. De aanwezigen hebben daar positief op gereageerd.

In de ALV van mei 2022 hebben wij u gevraagd te mogen experimenteren met de bestuursvorm van Dorpsbelang zoals Wergea die heeft. Daar werken ze met een kleine organisatie – Perspectief genaamd – zonder leden die alleen over het dorpenbudget gaat. Inbreng vanuit het dorp bestond daarmee niet meer. Het experimentele jaar is uitgelopen naar ruim een jaar, die wij ook echt nodig hebben gehad om ervaring op te doen. Nu, na die periode, hebben wij als bestuur besloten het voorbeeld van Wergea niet te volgen. Met andere woorden: Dorpsbelang blijft Dorpsbelang. Contact met bewoners (leden), bemoeienis met de ‘gewone’ dingen die ons allemaal aangaan, worden te belangrijk gevonden. Verandert er daarmee dan niets? Zeker wel.

De werkwijze zoals we die hebben gehanteerd in het voorbije jaar blijft gehandhaafd. Vier maal per jaar een netwerkbijeenkomst waar inwoners van onze dorpen (bestaande) activiteiten, initiatieven en nog uit te werken ideeën kunnen presenteren. En indien van toepassing, een beroep kunnen doen op het dorpenbudget waarbij de aanwezigen besluiten om dat wel dan niet toe te kennen. Gelet op de limiet die geldt voor het dorpenbudget bepaalt Dorpsbelang daarna de hoogte van de bijdrage. Belangrijk daarbij te vermelden is dat de aanvragers van budget samen met anderen verantwoordelijk zijn en blijven voor de verdere uitvoering van het initiatief, activiteit of idee. Ook komt het vragenuurtje dat voorafging aan vergaderingen van Dorpsbelang niet terug.

Wat doet Dorpsbelang dan wel? Alle ‘grote’ projecten die het algemeen belang dienen zoals de nieuwbouw, wijzigingen in de infrastructuur en werken aan vervanging van het dorpshuis met een MFC waarin ook de nieuwe school ondergebracht moet worden. De nieuwe werkwijze is neergelegd in een Huishoudelijk Reglement (HH) als aanvulling op de Statuten. Deze HH waarin de werkwijze van Dorpsbelang uitgebreid uiteen wordt gezet kunt u terugvinden op de site van Dorpsbelang.
In de aanloop naar een mogelijke wijziging van de bestuursvorm, hebben wij een oproep gedaan aan iedereen om een passende naam voor de nieuw te vormen organisatie voor te stellen. Jaap de Boer werd met zijn inzending “Ferbining” de winnaar daarvan. En zoals het bij een echte winnaar betaamt, heeft Jaap daarvoor een kleine beloning ontvangen.

Dorpsbelang