Je bent hier: Home / Mededelingen en jaarverslag Dorpsbelang – December 2020

Mededelingen en jaarverslag Dorpsbelang – December 2020

Mededelingen dorpsbelang december 2020 en Jaarverslag

Welkom
Elke laatste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Gezien de aangescherpte coronamaatregelen vergaderen we nu digitaal. Hierdoor hebben we geen inloopspreekuur. Wilt u iets voorleggen aan Dorpsbelang dan kunt u ons de komende tijd aanspreken of mailen via db.wurdum.swichum@gmail.com. De eerstvolgende vergadering is gepland op maandag 28 december.

Jaarverslag
Hoewel het jaar nog niet helemaal ten einde is, kijken we als bestuur terug op een bijzonder jaar. Een jaar met uitdagingen maar ook van creativiteit en zoeken naar nieuwe en alternatieve mogelijkheden.

Omdat we ook nu op korte termijn geen mogelijkheid zien tot het organiseren van een nieuwjaarsreceptie en ALV willen we graag ons jaarverslag via deze Tuorkefretter met alle leden delen. We hopen in de loop van 2021 iedereen weer in levende lijve te kunnen ontmoeten in een verlaatte ALV/nieuwjaarsborrel.

Kascommissie

Over 2019 heeft de kascommissie decharge verleend aan het bestuur. Na afronding van het jaar 2020 zal er weer controle plaatsvinden.

Dorpenvisie
We hadden gehoopt op een feestelijk uitreiking en bekendmaking van de dorpenvisie tijdens de ALV. In plaats daarvan publiceren wij deze op de website en zijn er nog een aantal exemplaren voor diegene die hem graag op papier willen lezen.

Ontwikkelingen in de dorpen
Informatiescherm
Na het stuk gaan van het informatiebord bij de entree van het dorp is er gekeken naar een LED informatiescherm op diezelfde plaats. Dit hebben we niet kunnen realiseren. Het afgelopen jaar zijn we daarom bezig geweest hoe we toch beter de inwoners van Wirdum en Swichum kunnen informeren. De website is vernieuwd, maar we hebben ook behoefte aan een meer dynamische manier van communiceren. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een narrowcasting systeem, denk aan een wachtkamerscherm. Deze zal ze snel mogelijk in het raam van de Superrr komen te hangen. Binnen dit systeem zal er ook de mogelijkheid zijn voor dorpsgenoten, verenigingen, de Golle en bv de kerk om berichten te delen.

Fusie scholen en onderzoek MFC
2020 was ook het jaar van de fusie van De Arke en de Uniaskoalle. Dit biedt perspectieven tot nieuwe samenwerkingen in het dorp. Dorpsbelang neemt als neutrale partij deel aan de gesprekken en het onderzoek naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld een multifunctioneel centrum in Wirdum.

Vernieuwing lantaarnpalen
We zijn in gesprek geweest met de gemeente Leeuwarden over het vernieuwen van de lantaarnpalen in Wirdum en Swichum. Alle lantaarnpalen hebben een nieuwe kap met LED verlichting gekregen. Door de stijl van palen van de Legedyk door te trekken door het oude deel van Wirdum en naar Swichum worden de dorpen nog meer verbonden.

Vernieuwing drempel Swichum
Doordat één van de verkeer remmende drempels in Swichum aan vervangen toe was is het gesprek met Swichum en de gemeente Leeuwarden opgestart over de vervanging maar ook de verkeerssituatie in Swichum en de weg naar Wirdum. Hierop is door de gemeente voor de vervanging van de drempel een snelheidsmeting gedaan en deze zal nu herhaald worden nu de drempel is vervangen. Dit zal onderwerp van gesprek zijn voor het vervolg van de gesprekken.
Verkeer en veiligheid zijn onderwerpen die wij vaker als bestuur te horen krijgen. Auto’s rijden door fietstunnels, er wordt nog regelmatig te hard gereden tussen en binnen de dorpen, maar ook de verlichting op de fietspaden tussen Wirdum en Leeuwarden zijn punten van aandacht.

Volgende bouwfase Blaauwleech/Hikkemieden
Bijna alle kavels zijn verkocht. Dorpsbelang is in gesprek met de gemeente Leeuwarden over de verkoop van de laatste kavels. Hiervoor is het noodzakelijk dat de marketing van de kavels op orde wordt gebracht. Ook zal er aandacht moeten komen in het woonrijp maken van het deel van de wijk dat bewoond is. Als vervolg hierop zouden we graag zien dat er aandacht komt voor de bouw van de 3e fase van het Hikkemieden gebied.

Terrein voormalig tennisterrein
Na een geslaagde nieuwjaar actie had de gemeente Leeuwarden deze plek weer goed in beeld. Hierop heeft de gemeente eindelijk het terrein netjes gemaakt en ingezaaid met bloem en kruidenrijk mengsel waar een natuurvriendelijk maaibeleid op gehouden zal worden. In 2020 zijn 2 voorstellen gekomen voor een andere invulling van het terrein. Een dierenweide en een hondenlosloopterrein. De gemeente is met beide initiatieven in gesprek.

Bezorging Tuorkefretter door de leerlingen
Wij zijn elk jaar weer erg blij met de samenwerking met de leerlingen van de scholen. Zij bezorgen elke maand weer de Tuorkefretter. We hebben de leerlingen en de juffen die hierin helpen ook dit jaar weer een leuk bedankje gegeven.

Bestuur
We hebben afscheid moeten nemen van de voorzitter Johan Kruiger, penningmeester Hans Scheffer en Alwien de Boer. En hebben Sjors Hempenius en Heleen Bruggen mogen verwelkomen.
Herverdeling van taken;
Duo voorzitters                                              Leoni Lesterhuis-Bouma en Sjors Hempenius
Secretaris                                                        Vacant in ingevuld door Leoni Lesterhuis-Bouma
Penningmeester                                             Vacant nu ingevuld door Johan van Leeuwen aftredend en
Hans Scheffer al afgetreden
Algemeen lid, contactpersoon de Golle     Ilona Lesscher
Algemeen lid                                                   Heleen Bruggen
Ledenadministratie                                       Rob Broersma, zoekend naar opvolger

Heel 2020 is de bezetting van het bestuur onderwerp op de agenda geweest. Er zijn meerdere oproepen gedaan in de Tuorkefretter, er is een vacature geplaatst en we hebben vele dorpsgenoten aangesproken. Maar toch kunnen we niet genoeg mensen vinden op plaats te nemen in het bestuur. Op dit moment heeft het bestuur 4 actieve leden. Dit is te weinig om de functies en taken goed te kunnen verdelen. Als bestuur moeten we 2021 gaan gebruiken om te onderzoeken hoe we de taken of uitvoering van bestuur vorm moeten en kunnen geven met het gegeven dat we geen nieuwe bestuursleden kunnen vinden.

Samenwerking ander dorpsbelangen
We hebben in 2020 goede contacten gehad met andere dorpsbelangen. Zo zijn we aangesloten bij Zuiderlooproute en we mogen nog routeaanduiding plaatjes gebruiken van Dorpsbelang Goutum om de route rond Wirdum en Swichum uit te breiden.
Werkgroep groen heeft een goede samenwerking in het groenbeheer en uitwisseling van kennis en activiteiten met Dorpsbelang Wergea en Warten.

Wirdum en Swichum groen en regenklaar
Klimaat, groen en regenoverlast zijn onderwerpen waar veel aandacht voor is. Na de succesvolle actie van de regentonnenactie in Goutum hebben wij hier vervolg aan gegeven. In samenwerking met Hoyte vd Wal hebben we een mooie deal kunnen maken en dragen wij als dorpsbelang ook mee aan de kosten voor een regenton. Daarnaast hebben we samen met de gemeente de actie steenbreek gehouden. We hopen in 2021 nog meer leuke en groene activiteiten te kunnen organiseren.

Werkgroep Groen
Vanuit deze werkgroep zijn er enkele activiteiten in 2020 georganiseerd.
Tijdens ‘Stek je kamerplant’ zijn er veel kamerplanten gepropageerd en zijn de woonkamers weer wat groener geworden.
Zoals vast wel gehoord in het nieuws is er een grote perenboomactie geweest. Door een snelle actie van de werkgroep hebben Wirdum en Swichum ook 50 bomen kunnen verdelen.

In 2020 heeft dorpsbelang bijgedragen aan;
Carbidploeg
Sinterklaasintocht
Koor
Nieuwjaarsplons
Onderhoud recreatieve oever
Jeugdsoos
W3
Regentonnen actie

Namens Dorpsbelang,
Leoni Lesterhuis-Bouma