Je bent hier: Home / Mededelingen Dorpsbelang – Maart

Mededelingen Dorpsbelang – Maart

Mededelingen Dorpsbelang

Welkom

Elke eerste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Heb je iets wat je wil voorleggen bij Dorpsbelang dan ben je welkom tussen 19.30 en 20 uur.

Algemene ledenvergadering

Opmaandag 23 maartvan 19.30 tot 21.30 uur houdt Dorpsbelang de Algemene Leden Vergadering. Zoals gebruikelijk in combinatie met de jaarvergadering van Stichting De Golle. Ieder is van harte welkom.

De agenda is als volgt:

 1. Notulen ALV 2019 (zie hierna)
 2. Jaarverslag activiteiten 2019
 3. Financieel verslag 2019
 4. Bestuurszaken (inclusief wijziging samenstelling)
 5. Vooruitblik 2020
 6. Acties vanuit de gemeente
 7. Rondvraag (tevens voor gemeente)

Bij de ALV is ook de gemeente vertegenwoordigd in de persoon van dorpenwethouder en dorpencoördinator. Verder nodigen we altijd raadsleden uit.

Notulen van de vorige ALV (3 april 2019)

Johan Kruiger opent de vergadering. Er zijn een aantal afmeldingen van genodigden van de gemeente. Wethouder Friso Douwstra is afwezig i.v.m. raadsvergadering. Volgend jaar de dag van de ALV afstemmen op de dag van de raadsvergadering.

Dorpencoördinator Rikkie Hagen, wijkagent Marieke Zweers, mevrouw de Wit van Gemeente Belangen en mevrouw Roorda van de FNP zijn aanwezig.

 1. Notulen ALV 2018

Deze notulen zijn gepubliceerd in de Tuorkefretter van maart 2019.

Dhr. Schaftenaar vraag naar de status van het dorpsarchief. Johan Kruiger geeft aan dat Dorpsbelang een bijdrage heeft gedaan om archiefmateriaal op te slaan op dvd en dat het gesprek over het onderbrengen bij De Golle nog loopt. Er is ook contact met HCL omdat het klimaatbeheer in De Golle niet optimaal is.

Karel Schaftenaar merkt op dat in de notulen van vorig jaar staat dat de lichtmast van Van der Valk niet uitgaat om 21 uur terwijl dit wel is afgesproken. Johan Kruiger geeft aan dat in de volgende vergadering van Dorpsbelang we het lichtplan erop zullen naslaan, maar dat zelf contact opnemen met Van der Valk ook een optie is. Dorpsbelang informeert bij Rijkswaterstaat of zij nog actie ondernemen op de lichtmast.

Een andere vraag van een van de aanwezigen gaat over de aanplant van de bomenrij langs het schelpenpad aan de rand van Wirdum. Johan Kruiger heeft vanuit de gemeente te horen gekregen dat bomen planten geen optie bleek te zijn omdat er dan niet meer goed gehekkeld kan worden.

Het verslag wordt hierna vastgesteld

 1. Jaarverslag activiteiten

Aan de hand van een PowerPointpresentatie neem Johan de aanwezigen mee door 2018.

Duurzaam Wirdum-Swichum:

 • Samen met Wytgaard is een werkgroep opgericht die zich richt op duurzaamheid. Deze werkgroep krijgt steeds meer vorm. Een van de acties in 2018 was het uitvoeren van warmtescans bij woningen in onze dorpen.
 • Beroepszaak Zonnepark Raad van State: er is een aanpassing in de bestemmingsregels geweest. Hierdoor gaat het zonnepark niet door.
 • Huis-aan-huis-enquête over duurzaamheid en de wensen van het dorp hierover. De werkgroep gaat in 2019 verder in op de thema’s en wensen vanuit de enquête.

Herinrichting dorpsentree oostkant

Vanuit de zaal komen verschillende reacties hierover. Er wordt nog steeds te hard gereden. Rikkie Hagen licht toe dat het volgens de normen is aangelegd en dat het niet wordt veranderd. Het besluit van 60 km per uur op de weg naar Swichum moet nog officieel worden genomen. Wijkagent Marieke Zweers voegt toe dat zij met de verkeerscoördinator kijkt of er handhaving op snelheid mogelijk is.

Tjitske Brouwer vraagt hoeveel inspraak Dorpsbelang heeft gehad hierin. Johan legt uit dat er overleg is geweest en dat de belijning op de weg een wens van Dorpsbelang is geweest. Binnen de bebouwde kom hoeft fiets- en autoverkeer niet uit elkaar te worden gehaald. Meinte Broersma noemt de optie van “shared space”, net als bijvoorbeeld op de Schrans in Leeuwarden waar fietsers en auto’s ook goed naast elkaar gaan. Een ander idee vanuit de aanwezigen is om kinderen ook te betrekken bij dit soort wijzigingen omdat zij vaak verrassend goeie ideeën hebben.

Vervanging speeltoestellen

Er zijn verschillende speeltoestellen vervangen.

Openbare ruimte

 • Herplant bomen.
 • In Hikkemieden zijn bomen geplant. In de speeltuin daar ligt inderdaad veel water, dat komt omdat deze speeltuin tijdelijk is en er geen drainage aangelegd is.

Waterrecreatie

 • De aanleg van de Wirdumerbaai is gestart.
 • Over het haventje is nog discussie.
 • De herinrichting van de oude tennisbaan loopt maar gaat traag. Het plan is het aanleggen van een natuurvriendelijke oever, boomgaard en trailerhelling. De vraag is: krijgen we dit (financieel) voor elkaar?
 • Er wordt zorg geuit over de rommelige aanblik die het terrein nu heeft. Ook moeten er nog bomen/beplanting worden gerooid.

Bijdragen Dorpsbelang in 2018

In 2018 is er o.a. financieel bijgedragen aan: Lyts mar Krigel/Nut & Nocht (CH18), 4 mei comité, dorpsfeest, gezamenlijke schoolreis Uniaskoalle en Arke, dorpsarchief, W3 fietsklassieker, kerstduik.

Vooruitblik 2019

 • Aan de slag met de dorpenvisie
 • Vervolg duurzaamheid
 • Waterrecreatie
 • Nieuw infobord
 • Invulling bestuur
 • ALV
 1. Financieel verslag 2018
 • Hans Scheffer licht het financieel verslag van afgelopen jaar toe. De kascommissie heeft het goedgekeurd en geeft als advies mee om de contributie iets te verhogen.
 • Karel Schaftenaar vraagt zich af waarom er geen begroting op het overzicht meegenomen is. Hans Scheffer legt uit dat de begroting in november naar de gemeente gaat en dat niet alles te voorzien en te begroten is.
 • Daarnaast vraagt dhr. Schaftenaar zich af wat de criteria zijn om een financiële bijdrage aan te vragen. Hans Scheffer licht toe dat hier richtlijnen voor zijn en dat het in ieder geval de algemene toegankelijkheid en het belang van het dorp belangrijk zijn. De dorpenvisie is ook een richtlijn. Ook is iedereen welkom bij de inloop van Dorpsbelang om iets voor te leggen of aan te vragen.
 • Uilke Postmus laat weten dat UVV in 2018 geen bijdrage heeft gevraagd van Dorpsbelang zoals in de presentatie van vanavond was te zien. Dit was in 2017.
 • In 2018 is een aanvraag gedaan voor een bijdrage aan het piratenfeest. Hier is geen reactie op geweest van Dorpsbelang aldus een van de aanwezigen. Bij Dorpsbelang is deze aanvraag niet bekend.
 • WWS had plannen voor een voetbalkooi. Hans Scheffer licht toe dat er een gesprek geweest is tussen WWS en Dorpsbelang waarbij Dorpsbelang gevraagd heeft om het draagvlak voor deze investering te onderzoeken. Dat is belangrijk bij grote projecten/investeringen. Hierop is geen terugkoppeling geweest.
 1. Bestuurszaken

Johan van Leeuwen en Leoni Bouma zijn in 2018 gestart als bestuurslid. Anneke Hijman treedt af na acht jaar. Rob Broersma heeft er ook twee bestuurstermijnen op zitten, maar blijft betrokken voor de ledenadministratie en Tuorkefretter. Hans Scheffer en Alwien de Boer treden binnenkort af, wanneer er nieuwe bestuursleden gevonden zijn. In ieder geval komt Ilona Lesscher het bestuur versterken.

 1. Vragen aan gemeente en 6. Rondvraag
 • Terrein oude tennisbaan. Waarom duurt dit zo lang?

Rikkie Hagen: We hebben hier te maken met verschillende partijen en het heeft vooral in het begin lang stilgelegen.

 • Wanneer gaat de Wergeasterdyk weer open?

Dit heeft in de huis-aan-huis gestaan en Dorpsbelang heeft er een brief over gekregen. De planning is dat de weg april/mei weer opengaat.

 • Er rijdt veel sluipverkeer door Swichum. Ook lesauto’s. Kan de gemeente hier iets tegen doen? Kan er misschien een bord komen met Alleen bestemmingsverkeer? Zoals in Goutum.

Rikkie Hagen: Voor deze vraag niet eerder een signaal binnengekregen. De gemeente doet periodiek tellingen. Een bestemmingsverkeersbord lijkt geen optie. We hebben het hier om een ander soort route/weg als door Goutum.

 • Parkeerproblemen in Wirdum. Er staan op bepaalde plekken vaak auto’s op de stoep geparkeerd en ook loopt het bij activiteiten in de Greate Buorren vaak vol met geparkeerde auto’s.

Marieke Zweers: af en toe controleren is mogelijk, maar lost het niet op. Aanpakken bij de bron werkt beter. Het is gedrag. Je kunt elkaar erop aanspreken.

Na de pauze gaan we aan de hand van vijf thema’s de slag met de dorpenvisie. Leoni Bouma en Doarpswurk lichten het toe.

—————– einde notulen ALV 2019 ————————–

Duurzaam

Vanuit de werkgroep duurzaam wordt een bijeenkomst voorbereid over het gebruik van een elektrische deelauto. Hiervoor is ook nog geflyerd in het dorp. De bijeenkomst staat gepland voor dinsdagavond 17 maart in De Golle en gaat door als er voldoende aanmeldingen zijn.

Namens Dorpsbelang,

Johan Kruiger