Agenda

  • Zaterdag 16 maart: Inzameling grof tuinafval
  • Zaterdag 16 maart: Nacht van Wirdum
  • Zaterdag 16 maart: Ontmoeting en gesprek over dorpskerk
  • Vrijdag 22 maart: Maatschutjassen

Melle Mol

Lorem

Foarich jier miste ik it glêzen hûs by de aksje fan 3FM Serious Request. No wit ik wer 't hûs bleaun is.

Fan e toer Wytske Hoekstra

Fan e toer Wytske Hoekstra

Waar zijn toch die koolmezen gebleven? In Swichum dus!

Wy wenje moai op de romte en kinne der sa genietsje fan fûgeltsjes yn de tún, flinters en oare moaie natuerferskynsels. Derom wie ik tige bliid doe’t ik yn desimber fan Sinteklaas in moai presintsje kriich. In fûgelhúske mei súgnappen foar oan it raam. Ik wie der tige bliid mei. Dêrom hong it de oare deis al. Yn de wiken dernei hiene wy in protte frije dagen en holden we it goed yn de gaten. Klear om de earste fûgel te spotten.

Spitichgenoch duorre it... en duorre it... en duorre it noch langer. Ik waard de lêste wike fan febrewaris… en ja! Dêr wie de earste… en net folle letter de twadde. Wy sieten klear om in foto te meitsjen om nei Sinteklaas te stjoeren en net folle letter wie it safier.

Wierskynlik hawwe de fûgels in goed fûgelpetear hân en ferteld dat se by ús wêze moasten. Dernei wie de hikke fan de daam. Yn de dagen mei moai waar wie der iten genôch fansels, mar dochs wie “ús” iten folle lekkerder