Agenda

  • Dinsdag 23 april: Jaarvergadering UVV
  • Woensdag 24 en donderdag 25 april: Suikerbroodactie de brassband
  • Zaterdag 27 april: Jeu de Boules
  • Zaterdag 4 mei: Dodenherdenking

Melle Mol

Lorem

Dat ynformaasjeboard hat neffes my ek net safolle te fertellen. As falt der yn Wurdum en Swichum neat te belibjen?

Nieuws

Klik op een afbeelding of titel om het bericht te lezen.