Agenda

  • Dinsdag 23 april: Jaarvergadering UVV
  • Woensdag 24 en donderdag 25 april: Suikerbroodactie de brassband
  • Zaterdag 27 april: Jeu de Boules
  • Zaterdag 4 mei: Dodenherdenking

Melle Mol

Lorem

Dat ynformaasjeboard hat neffes my ek net safolle te fertellen. As falt der yn Wurdum en Swichum neat te belibjen?

Projecten