Agenda

  • Donderdag 22 augustus: Foarmerke
  • Vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus: Dorpsfeest
  • Vrijdag 23 augustus: De kat in de kelder door Nut en Nocht
  • Vrijdag 13 september: Vertrek W3 Fietsklassieker

Melle Mol

Lorem

Ik woe froeger helikopterpiloat wurde. Mar ik koe net sa goed leare, dus dat gie net troch. "Mar do bist goed mei dyn hannen", sei myn mem; dat ik sit no yn it grûnwurk.

Agenda

Wilt u iets organiseren? Overleg dan eerst de datum met Baukje Dol 058- 255 17 24.

Datum Agenda punt Locatie en tijd
Donderdag 22 augustus Foarmerke Feesttent
Vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus Dorpsfeest
Vrijdag 23 augustus De kat in de kelder door Nut en Nocht Feesttent tijdens dorpsfeest
Vrijdag 13 september Vertrek W3 Fietsklassieker De Golle 7:00
Zaterdag 14 september Aankomst fietsklassieker W3 De Golle geschatte aankomst 18:00
Vrijdag 11 oktober Algemene ledenvergadering WWS WWS 20:00

Foarmerke

Donderdag 22 augustus

×

Dorpsfeest

Vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus

×

De kat in de kelder door Nut en Nocht

Vrijdag 23 augustus

×

Vertrek W3 Fietsklassieker

Vrijdag 13 september

×

Aankomst fietsklassieker W3

Zaterdag 14 september

×

Algemene ledenvergadering WWS

Vrijdag 11 oktober

×