Agenda

  • Dinsdag 23 april: Jaarvergadering UVV
  • Woensdag 24 en donderdag 25 april: Suikerbroodactie de brassband
  • Zaterdag 27 april: Jeu de Boules
  • Zaterdag 4 mei: Dodenherdenking

Melle Mol

Lorem

Dat ynformaasjeboard hat neffes my ek net safolle te fertellen. As falt der yn Wurdum en Swichum neat te belibjen?

Agenda

Wilt u iets organiseren? Overleg dan eerst de datum met Baukje Dol 058- 255 17 24.

Datum Agenda punt Locatie en tijd
Dinsdag 23 april Jaarvergadering UVV De Golle 14:00
Woensdag 24 en donderdag 25 april Suikerbroodactie de brassband dorp
Zaterdag 27 april Jeu de Boules De Golle 16:00
Zaterdag 4 mei Dodenherdenking Kerkhof 19:40
Vrijdag 10 mei Babbeljûn Fikarij 20:00
Zaterdag 11 mei Opening Wirdumerbaai Wirdumerbaai 14:00
Woensdag 15 mei Jiergearkomste toanielferiening Nut en Nocht De Golle 20:00
Zaterdag 18 mei Museumdei Ald Barrahûs Bredyk 28 10:00
Dinsdag 28 mei Concert Arunia schoolorkest en Brassband Wirdum Uniaskoalle 19:00

Jaarvergadering UVV

Dinsdag 23 april

×

Suikerbroodactie de brassband

Woensdag 24 en donderdag 25 april

×

Jeu de Boules

Zaterdag 27 april

×

Dodenherdenking

Zaterdag 4 mei

×

Babbeljûn

Vrijdag 10 mei

×

Opening Wirdumerbaai

Zaterdag 11 mei

×

Jiergearkomste toanielferiening Nut en Nocht

Woensdag 15 mei

×

Museumdei Ald Barrahûs

Zaterdag 18 mei

×

Concert Arunia schoolorkest en Brassband Wirdum

Dinsdag 28 mei

×