Je bent hier: Home / Aanvragen bijdrage

Aanvragen bijdrage

De gemeente Leeuwarden stelt ieder jaar een bedrag beschikbaar aan alle dorpen en wijken, dat (binnen bepaalde richtlijnen) naar eigen inzicht kan worden besteed. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners. Uit deze ‘pot’ kan een bijdrage worden uitgekeerd aan initiatieven en activiteiten uit de dorpen.

Een bijdrage moet schriftelijk worden aangevraagd bij de penningmeester. Het bestuur beoordeeld de aanvraag, en kent al dan niet een bedrag toe. In deze richtlijn zijn de procedure en  beoordelingcriteria vastgelegd. Deze criteria dienen als richtlijn bij het beoordelen van aanvragen.

De aanvraag
De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij iemand van het bestuur. Of via de mail db.wurdum.swichum@gmail.com In de aanvraag moeten de volgende zaken staan omschreven:

–          Naam van de aanvrager;
–          Naam en contact gegevens van de indiener;
–          Bankgegevens (waarop een eventuele bijdrage kan worden gestort);
–          Bestedingsdoel;
–          Motivatie van de aanvraag;
–          Hoogte van de totale kosten voor realisatie van het bestedingsdoel;
–          Hoogte van de gewenste bijdrage;
–          Gegevens van andere subsidiegevers

De beoordelingscriteria
Als basis criterium geldt dat het bestedingsdoel ‘het algemeen belang van (één van) de dorpen Wirdum en Swichum moet dienen’.

Algemeen karakter
De besteding van de bijdrage moet het algemeen belang van het dorp dienen. Dit betekend bijvoorbeeld dat het bestedingsdoel niet een ‘besloten karakter’ mag hebben, zoals een buurtactiviteit (waar geen leden van andere buurten toegang toe hebben) of een speeltoestel in een niet openbare ruimte. Wel valt hieronder een bestedingsdoel dat toegankelijk is voor een specifieke doelgroep binnen de hele dorpen Wirdum en Swichum (bijvoorbeeld een activiteit voor jongeren).

Eenmalig
Er worden alleen eenmalige bijdragen gedaan. Dat wil zeggen dat uit dit budget geen bijdrage wordt gedaan aan (bijvoorbeeld) jaarlijks terugkerende kosten.

Niet het gehele bedrag
Het toegekende bedrag zal (bijna) altijd slechts een deel zijn van het totaal benodigde bedrag dat benodigd is voor het realiseren van het bestedingsdoel.

Relatieve noodzakelijkheid
Als er meer aanvragen zijn dan dat er geld beschikbaar is, dan zal het bestuur een verdeling maken. Hierbij wordt rekening gehouden met het belang van de besteding ten opzichte van elkaar.

Beoordelingsprocedure
Het bestuur bekijkt de aanvraag tijdens de maandelijkse bestuursvergadering. Als er hierbij onduidelijkheden zijn, of als er verduidelijking gewenst is, dan zal de penningmeester contact opnemen met de indiener. De toekenning of afwijzing van een bijdrage worden schriftelijk of via de mail naar de aanvrager bevestigd.

Bij hoge uitzondering kan een versnelde procedure worden gevolgd. Hiervoor moet dan een toelichting/verzoek worden gedaan in de aanvraag.