Agenda

  • Woensdag 15 mei: Presentatie missiewerk Peru
  • Woensdag 15 mei: Jiergearkomste toanielferiening Nut en Nocht
  • Dinsdag 28 mei: Concert Arunia schoolorkest en Brassband Wirdum
  • Donderdag 30 mei: Dautraapje - meditatieve wandeling

Melle Mol

Lorem

Ik hâld net fan fuotbal en seach nei de quiz “De zwakste schakel”. Hawwe wy eins nei it selde sitten te sjen: Ajax wie ek de swakste skeakel.

Nieuws

Klik hier voor het volledige nieuws overzicht.

Melle Mol

Lorem

Ik hâld net fan fuotbal en seach nei de quiz “De zwakste schakel”. Hawwe wy eins nei it selde sitten te sjen: Ajax wie ek de swakste skeakel.