Agenda

  • Donderdag 14 september: Start W3 wandelaar Ale Postmus
  • Vrijdag 15 september: Start fietsers W3 klassieker
  • Zaterdag 16 september: Finish W3 klassieker

Twitter

Melle Mol

Lorem

Jo moatte der wol in bytsje moai waar by hawwe. En net sa as by myn merke op 8 septimber, dy’t spitich genôch om‘t waar net troch gie.

Informatie Tuorkefretter

Abonnementen en advertenties:

Rob Broersma G. Emersontrjitte 12 2553096

db.wurdum.swichum@gmail.com

Bankrekening NL51RABO0130920134

Redactieadres:

Legedyk 16, 9088 AB Wurdum

Tuorkepost@hotmail.com kopy voor de 1e van de maand mailen s.v.p.

Redactie:

Ale Postmus

Sietze Vlieg

Alwien de Boer (lid dorpsbelang)

Ralph Ferwerda

Wytske Hoekstra

Hendrik Hiemstra (typewurk en lay-out)

 

 

Intressant bericht? Deel het!