Agenda

  • Donderdag 14 september: Start W3 wandelaar Ale Postmus
  • Vrijdag 15 september: Start fietsers W3 klassieker
  • Zaterdag 16 september: Finish W3 klassieker

Twitter

Melle Mol

Lorem

Jo moatte der wol in bytsje moai waar by hawwe. En net sa as by myn merke op 8 septimber, dy’t spitich genôch om‘t waar net troch gie.

Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang juni 2017

Nieuws en mededelingen vanuit Dorpsbelang juni 2017

Mededelingen vanuit Dorpsbelang

Vergaderdata 2017

Maandag 4 september

Maandag 2 oktober Locatie: De Golle

De vergadering begint om 19:30. Tussen 19:30 en 20 uur is er een inloop- spreekuur. Tijdens dit spreekuur zijn dorpsbewoners van harte uitgenodigd om zaken die spelen rondom bijvoorbeeld leefbaarheid en veiligheid in het dorp, buurt of straat met ons te delen.

Vakantie voor de deur

Op 6 juni hebben we de laatste vergadering gehad vóór de vakantieperiode. De eerstvolgende vergadering staat gepland op 4 september. Dat geeft ruimte voor vakantie. Heerlijk en dan kunnen we na het dorpsfeest weer vrolijk verder. We wensen iedereen een mooie zomer en voor zaken die niet tot 4 september kunnen wachten, zullen we natuurlijk wel alert blijven.

Stand van zaken Zonnepark?

In het vorige TF-nummer stond een stuk van Ralph Ferwerda over NIMBY. Dat is een mooie schets van hoe de verhoudingen zo ongeveer liggen. Een aanvulling daarop: het is niet alleen het actiecomité maar ook Dorpsbelang die bezwaar heeft gemaakt tegen de plannen van Kronos-Solar en Groen- Leven. Wij zijn er nog steeds mee bezig.

Waar staan we inmiddels? Zoals bekend zijn de grote plannen van Kronos- Solar en van GroenLeven ingetrokken. De Volkskrant schrijft in het artikel ‘voor groen, tegen zonneweides’ (3 juni) over de groeiende weerstand tegen het enorme ruimtebeslag van zonneparken in Nederland. Wirdum kwam daar ook in voor: ‘Zo bevochten inwoners van het Friese Wirdum met suc- ces plannen voor (zonne)parken van respectievelijk 41 en 17 hectare’. Ons verzet werd gekoppeld aan horizonvervuiling en dat is voor een belangrijk deel de kern van het verhaal. De plannen zijn nu eerst van tafel maar de kans dat er nieuwe plannen komen, is groot omdat de gemeente Leeuwarden in het bestemmingsplan Plan voor de Zon veel ruimte biedt.

Wij zijn daar naar aanleiding van de ingediende plannen van geschrokken en hebben beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Plan voor de Zon. Dat loopt en zodra daar meer nieuws over komt, berichten we daar verder over.

Ondertussen

Tijdens een bijeenkomst over duurzame dorpen, georganiseerd door de Statenfracties van PvdA, Groen Links en SP, hebben Jan en Johan de erva- ringen van Wirdum gedeeld. Daar werd goed naar geluisterd en er werd begrip getoond voor onze kritiek. Men lijkt zich te realiseren dat dit soort grootschalige plannen niet zo maar van bovenaf moeten komen maar dat er draagvlak dient te zijn en dat het ook goed ingepast moet worden. Tijdens die bijeenkomst werden ook voorbeelden gepresenteerd van hoe het wel kan. Zoals in Garyp en in IJlst. Beide voorbeelden laten zien dat als je als dorp/ stad zelf in staat bent om het te organiseren dat het dan goed kan gaan.

Met de gemeente hebben we op 6 juni een gesprek gehad. We hebben het gehad over meer publieksvriendelijke informatie over het bestemmingsplan Plan voor de Zon. Afgesproken is dat dit gesprek een vervolg krijgt. De na- dere informatie is voor ons belangrijk zodat we goed kunnen reageren op eventuele nieuwe plannen. 

Vanuit Dorpsbelang zijn wij, zoals steeds genoemd, voor meer duurzame energie en vinden we het belangrijk om te kijken of we duurzamer kunnen worden. Dat is ook onderwerp
van studie geweest voor de stu-

denten van Van Hall Larenstein. Wij vinden dat je niet als een struisvogel (of als Trump) je kop in het zand moet steken en doen alsof er niks aan de hand is. We moeten aanpassen en dat is en kan heel goed. Met elkaar zoeken naar nieuwe oplossingen brengt letterlijk en figuurlijk nieuwe energie.

Aangemoedigd door wat ons is
overkomen (if you can’t beat them, join them), willen wij met een werkgroep kijken wat onze mogelijkheden zijn. Hoe kunnen wij de opgave van duurzame energie en duurzamer leven binnen ons dorpsgebied invullen? Hebben we voor Wirdum zo’n 4 tot 5 ha zonnepanelen nodig? Waar moet dat? Hoe moet dat? Of kunnen we ook andere maatregelen bedenken zodat je min
der energie verbruikt? 

Kunnen we dat in ons dorp organiseren? Dit soort vragen zullen we met elkaar moeten beantwoorden. Dat is een prachtige opgave. Wij hebben contact gezocht met Netwerk Duurzame Dorpen en de Energiewerkplaats. Zij geven hierbij steun. We proberen de komende periode te komen tot een werkgroep die dit kan voorbereiden. Mocht je interesse hebben, meld je je dan aan bij db.wurdum.swichum@gmail.com

Hikkemieden

Met de gemeente en enkele buurtgenoten zijn de plannen gemaakt voor de tijdelijke inrichting met speeltoestellen en een trapveldje op Hikkemieden. Het ontwerp is met een brief de buurt ingegaan en staat ook op onze website. De planning is dat er voor de zomer gestart gaat worden met grondwerk- zaamheden en het inzaaien van gras, de plaatsing van speeltoestellen zal na de zomervakantie plaatsvinden. Je kunt ondertussen al wel spelen bij de wilgenhut (en die begint al uit te lopen). Laat straks het pas ingezaaide ge- bied graag even met rust want dan kun je er later des te mooier op spelen.

Verkeersremmers

Naar aanleiding van ons verzoek om verkeersremmende maatregelen, is er inmiddels een bloembak op de Fisherstrjitte/Emersonstrjitte geplaatst. ‘t Is een wat klein exemplaar vinden wij en daarom hebben we verzocht om het wat meer op de weg te plaatsen zodat het remmende effect versterkt wordt. Trouwens er staan al prachtige bloemen in! Dankjewel aan de buurvrouw. Verder gaat de gemeente hier nog kijken of de drempel even opnieuw gestraat moet worden.

Voor het terugdringen van de snelheid op de Swichumerdyk is een ontwerp gemaakt door de gemeente om ter hoogte van het plaatsnaambord een drempel te maken. Dan verneem je tenminste goed dat je in de 30 km/u zone komt. Ook wordt dan het fietspad aangepast zodat de fietsers op de straat komen. Dat plan is zoals ‘t nu lijkt voor uitvoering gereed en dat zal nog dit jaar gebeuren is ons toegezegd.

Johan Kruiger 

 

 

Intressant bericht? Deel het!